۰۷آذر/۹۵

انواع پرسونا مخاطب در کسب و کارها

پرسوناهای مخاطب می توانند بر اساس نوع صنعت، خدمات، مشتریان ویا مرحله ای که در تدوین خود پرسونا قرار دارید تغییر کنند. در این نوشته نگاهی به دو دسته بندی متداول دربیشتر…

۰۱آذر/۹۵

پرسونا مخاطب چیست و چه اهمیتی دارد؟

با تولید محتوای مطلوب و اختصاصی، در زمان مناسب و مکان قابل دسترس، برای مخاطبینی که به دنبال راه حل های ارائه شده توسط شما هستند، شما یک ارزش آفرین پیشرو خواهیدبیشتر…

۱۸آبان/۹۵

بازاریابی دیجیتال: چیستی و چرایی اهمیت آن

تعریف بازاریابی دیجیتال اگر یک جمع بندی از تعاریف ارائه شده بخواهیم ارائه دهیم: خوب است که به یاد داشته باشیم، چه در تعریف بالا و چه در تعریف های دیگری کهبیشتر…