تمام نوشته های IBMT

۱۷آذر/۹۵

اشتباهات بازاریابی دیجیتال: ۱۴ رویکرد نادرست کسب و کارها (۱)

رقابت در دنیای کسب و کارها اتمام ندارد. رویکردها و مفاهیم جدید هر روز سر بر می آورند و بازندگان آن هایی خواهند بود که از این روندها عقب بمانند. رشد بسترهایبیشتر…

۰۷آذر/۹۵

انواع پرسونا مخاطب در کسب و کارها

پرسوناهای مخاطب می توانند بر اساس نوع صنعت، خدمات، مشتریان ویا مرحله ای که در تدوین خود پرسونا قرار دارید تغییر کنند. در این نوشته نگاهی به دو دسته بندی متداول دربیشتر…

۰۱آذر/۹۵

پرسونا مخاطب چیست و چه اهمیتی دارد؟

با تولید محتوای مطلوب و اختصاصی، در زمان مناسب و مکان قابل دسترس، برای مخاطبینی که به دنبال راه حل های ارائه شده توسط شما هستند، شما یک ارزش آفرین پیشرو خواهیدبیشتر…